Kamus ovu gambar ra

Nam tabity nekre ne: 

Amfadoku Kamus Bergambar na'a vaidida na'a halaman ini. Bis tbas na'a afa rivun ovi rna'a Tnebar.

Cover kamus.jpg